Salgs og leveringsbetingelser
(01-01-2016)

Disse betingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer leveret af Sælger med mindre disse udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale.

Specielle købsbetingelser eller krav fra Købers side beskrevet i f.eks. Købers ordrebekræftelse eller i Købers indkøbsbetingelser er ikke en del af parternes aftale medmindre at Sælger skriftligt har erklæret sig indforstået med dette.

1. TILBUD
1.a Alle priser er eksklusiv moms.
1.b Der tages forbehold for mellemsalg.
1.c Tilbud er bindende for Sælger i 30 dage fra tilbudsdato.
1.d I tilbuddet er alene indeholdt varer og ydelser, der udtrykkeligt er nævnt i tilbuddet.
1.e Alle priser er forbeholdt prisændringer og trykfejl. Enhver væsentlig prisændring samt trykfejl meddeles straks til Køber.

2. ORDRE
2.a Ordrer er bindende, hvis de er på varer der er specielt produceret til Køber.
2.b Ordrer kan ikke annulleres med mindre der er en skriftlig aftale mellem Køber og Sælger.
2.c Sælger er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af underleverandør.

3. LEVERING
3.a Levering sker i henhold til gældende Incoterms. I tilfælde at Sælger ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må bedømmes som force majeure, udskydes leveringstiden. Sælger skal i disse tilfælde meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.
3.b I tilfælde af forsinkelse har Sælger ikke ansvar for indirekte tab, eksempelvis tab af fortjeneste, drifstab, følgeskade eller -omkostninger.

4. BETALING
4.a Betaling skal ske før varerne overgår til Køber.
4.b Ved visse special fremstillede varer, kan Sælger bede Køber om forudbetaling. Dette skal i så fald fremgå af aftalen mellem Køber og Sælger.
4.c Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger for eventuelle modkrav, der ikke skriftligt er anerkendt af leverandøren.

5. EJENDOMSRET
Leverancen forbliver Sælgers ejendom indtil fuld betaling er erlagt.

6. PRODUKTETS STAND
Produkter vil med mindre andet er angivet være nye, men dog have været transporteret f.eks på en one-way voyage tur på containerskib. Der kan derfor være mindre skrammer efter transport. Produkter sælges som inspiceret eller som de kunne være inspicerede ved ordre.

7.RETTIGHEDER
Rettigheder til alle tegninger, dokumentation og andet informationsmateriale, som Sælger har givet Køber indsigt i, forbliver Sælgers.

8. PRODUKTANSVAR
8.a For produktansvar gælder de til erhver tid gældende regler i den valgte lov. Sælger er dog aldrig ansvarlig for drifttab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.
8.b Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen
i) på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand.
ii) på produkter, der er fremstillet af Køber eller på produktet, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
8.c Køber skal holde Sælger skadesløs i den udstrækning Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger efter overstående ikke er ansvarlig for overfor Køber.

9. GARANTI
Containere er dækket i en periode på 2 år fra produktions dato mod eventuelle fejl og mangler i konstruktionen, dårligt håndværk eller dårlige materialer. Eventuelle skader forårsaget af forkert håndtering, dårlig sikring, stød og andre uheld er ikke dækket.
Malings systemet er dækket i en periode på 3 år fra produktions dato mod korrosion og/eller andre fejl og mangler i malingen. Vurdering er baseret på “RE 3” i European degrees of rusting standards. Normal slitage eller korrosion som resultat af skader ved stød eller uheld er ikke dækket.

10. LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist, der måtte opstå imellem Sælger og Køber, skal afgøres ved en dansk ret og iht. dansk eller international købelov.